Overzicht

Gemeente Hulst en Provincie Zeeland pakken door met Perkpolder

Gemeente Hulst en Provincie Zeeland pakken door met Perkpolder

dinsdag, 18 september 2012

Samen met investeerder wordt volgende concrete stap gezet De Gemeente Hulst en de Provincie Zeeland zijn voornemens om samen met ontwikkelaar Hulst aan Zee b.v. verder te gaan met de ontwikkeling van het westelijke deel van Perkpolder. AM en Bouwfonds Ontwikkeling blijven als opstalontwikkelaar betrokken bij het Veerplein, maar zullen niet langer deel uitmaken van de samenwerkingsconstructie die eind 2008 werd gesloten, GEM Perkpolder CV. Met Hulst aan Zee BV zijn afspraken gemaakt over de ontwikkeling van de golfbaan en 200 vrije kavels in de westelijke Perkpolder en het te realiseren hotel op het Veerplein. Lees meer »

Bekendmaking goedkeuring Projectplan Aanpassing waterkering Perkpolder en vastgestelde besluiten

woensdag, 25 april 2012

In het kader van het gebiedsontwikkelingsproject Perkpolder zijn volgens de projectprocedure van hoofdstuk 5, paragraaf 2, van de Waterwet, het Projectplan Aanpassing waterkering Perkpolder en een aantal overige besluiten voor de natuuraanleg vastgesteld. Gedeputeerde staten hebben dit projectplan in de vergadering van 24 april 2012 goedgekeurd. De planologische basis en gebiedsbegrenzing werd in een eerder stadium neergelegd in het bestemmingsplan van de gemeente Hulst. Lees meer »

Gecoördineerde inspraak ontwerp-besluiten zeedijkverlegging en aanleg natuur project Perkpolder

woensdag, 07 september 2011

De provincie Zeeland, Rijkswaterstaat Zeeland, het Waterschap Scheldestromen, de gemeente Hulst en de Dienst Landelijk Gebied werken samen in het gebiedsontwikkelingsproject Perkpolder, dat is gelegen in de gemeente Hulst. De planologische basis van het project ligt vast in een bestemmingsplan, dat in een eerdere fase is vastgesteld en goedgekeurd. Lees meer »