« terug naar overzicht

Milieueffectrapport waterkeringen in procedure

maandag, 22 maart 2010

Het bebouwen van het voormalige veerplein en de aanleg van het nieuwe buitendijkse natuurgebied vereisen nieuwe zeedijken en aanpassingen aan bestaande zeedijken. De milieueffecten van deze wijzigingen worden dit jaar onderzocht in een milieueffectrapport (MER). De m.e.r.-procedure vangt nu aan met een startnotitie.

Milieueffectrapport waterkeringen in procedure

Het MER beschrijft de gevolgen voor het milieu van verschillende, mogelijke dijkprofielen. Daartoe worden verschillende ontwerpen gemaakt, die stuk voor stuk worden onderzocht.

De plaats waar de nieuwe dijken komen is al vastgelegd in het nieuwe bestemmingsplan. Daartoe is ook al een MER opgesteld. Het MER dat nu wordt opgesteld gaat meer in detail in op de uitvoering.
Klik hier om de startnotitie MER te bekijken.

De m.e.r.-procedure begint met een startnotitie, waarin wordt aangegeven wat er onderzocht wordt. Deze notitie ligt van 22 maart tot 30 april ter inzage. Gedurende deze termijn kunt u reageren.
U kunt de startnotitie inzien op de onderstaande locaties of downloaden via deze website.
* Provincie Zeeland, Het Groene Woud 1 te Middelburg
* Rijkswaterstaat Zeeland, Poelendaelesingel 18 te Middelburg
* Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, Kennedylaan 1 te Terneuzen
* Gemeente Hulst, Grote Markt 21 te Hulst

Inloopavond
Op 1 april wordt van 18:30 tot 20.30 uur een inloopavond gehouden voor extra informatie. U bent welkom in Hotel De Linde, Hulsterweg 45-47 te Kloosterzande.

Hoe kunt u reageren?
U kunt mondeling inspreken op de inloopavond op 1 april of een brief of e-mail richten aan:

Provincie Zeeland
Directie Ruimte, Milieu en Water
Postbus 165
4330 AD MIDDELBURG
provincie@zeeland.nl

Hoe gaat de procedure verder?
De ontvangen inspraakreacties op de startnotitie worden door de Commissie m.e.r. betrokken bij het advies dat zij geeft over de richtlijnen voor het MER. Op basis hiervan stelt de Provincie Zeeland als bevoegd gezag de richtlijnen op. De richtlijnen geven aan waaraan het MER moet voldoen, welke informatie het MER dient te bevatten en welke onderwerpen en aspecten moeten worden uitgewerkt. Tevens beschrijven de richtlijnen welke alternatieven en welke milieu-effecten moeten worden onderzocht.
Het MER is naar verwachting begin 2011 gereed. Aan het einde van 2010 krijgt u de mogelijkheid te reageren op het MER. U wordt hierover ge´nformeerd op deze website.