Buitendijkse natuur

Aanleg buitendijks natuurgebied

In de directe nabijheid van de nieuwe woningen en recreatievoorzieningen zal een aantrekkelijk buitendijks natuurgebied worden aangelegd. Vanaf de dijk zullen vele vogels zichtbaar zijn die hier hun voedsel uit het slik halen, broeden op het schor of zich verzamelen bij hoogwater. Door de wisselingen in het getij en door de opslibbing die van nature plaatsvindt zal het gebied er voortdurend anders uitzien.

Voordat het zover is wordt er tot 2015 veel werk verzet. Er worden nieuwe dijken gebouwd en bestaande dijken worden aan de binnenzijde versterkt. Op de nieuwe dijk naar de voormalige veerhaven zal een weg worden aangelegd. Pas als alle nieuwe dijken voldoende veilig zijn zal het zeewater worden toegelaten tot het gebied.

De dijken zullen zo veel mogelijk worden gebouwd met grond die ter plaatse wordt ontgraven. Op deze manier wordt voorkomen dat er veel grondtransporten in de omgeving gaan plaatsvinden. Bovendien is het afgraven van het gebied gunstig voor de natuurlijke ontwikkeling. Met het binnenstromende Westerscheldewater zal namelijk slib worden aangevoerd dat zich afzet op de bodem. Laagje voor laagje wordt zo de bodem opgebouwd, waar bodemdieren en zoutplanten zich in zullen vestigen. Bij eb en bij vloed vormen zich van nature kreken.

Deze langzame opslibbing van het gebied betekent dat, wanneer de graafmachines klaar zijn, het gebied bijna geheel uit slik bestaat. Bij laagwater zal een groot deel droog vallen, bij hoogwater stroomt het gehele gebied onder. Na verloop van tijd zullen de hoger opgeslibde delen begroeid raken. Eerst met pionierplanten, zoals zeekraal. Later met grotere planten zoals lamsoor, kweldergras, zeeaster en andere. Op den duur zullen de hoogste delen alleen bij springtij onderlopen.

Met het opslibben van het gebied zullen de golven meer en meer worden geremd. De grootste golfklappen worden overigens al opgevangen door de voorste zeedijk. Deze golfbreker zorgt met het schor ervoor, dat de achterste dijk extra wordt beschermd. Ze vormen als het ware een buffer voor de dijk.

www.rijkswaterstaat.nl/perkpolder

Bekijk ook hier de video over Perkpolder