Perkpolder klimaatbestendig

De gebiedsontwikkeling Perkpolder houdt rekening met de stijging van de zeespiegel ten gevolge van klimaatveranderingen. Niet alleen door traditioneel sterke dijken te bouwen, maar ook door op een vernieuwende manier te kijken naar de inrichting en het gebruik van de kustzone.

In het plangebied zijn 3 innovaties opgenomen die het kustgebied op lange termijn veiliger maken en aantrekkelijker om in te wonen, te ondernemen en te recreeren.De innovaties zijn ontwikkeld binnen het Europese project ComCoast. 

1. Het voormalige veerplein, dat al hoger ligt dan de polder, wordt nog verder verhoogd tot een megaterp. Op deze terp op dijkhoogte komt een nieuw dorpje met wijds uitzicht over de Westerschelde.
2. Het buitendijkse natuurgebied groeit door de dagelijkse aanvoer van slib uit de Westerschelde van nature mee met de zeespiegel. Daardoor ontstaat een schor dat de golven dempt en een buffer vormt voor de dijk.
3. In de polder westelijk van de voormalige veerhaven worden de woningen op terpen gebouwd. Tezamen met de waterrijke golfbaan is er daardoor in de toekomst een alternatief voor het verhogen van de dijk. Als deze dijk in de toekomst golfoverslagbestendig wordt gemaakt gaat de polder als een waterkeringszone fungeren. Overslaand water bij superstorm zal de veiligheid zo niet in gevaar brengen.

http://www.klimaatbuffers.nl