Welkom

In Perkpolder, in Oost-Zeeuws-Vlaanderen, wordt gewerkt aan een grootschalige gebiedsontwikkeling. Op deze website leest u over de plannen en ontwikkelingen.

Van veerboot naar tunnel

Het ontwikkelgebied ligt aan de Westerschelde, in het noordelijke deel van de gemeente Hulst. Hier meerde vroeger een veerboot aan. Die bracht reizigers van en naar Kruiningen aan ‘de overkant'. Na de komst van de Westerscheldetunnel in 2003 hield deze veerdienst op te bestaan.

Nieuwe impuls

Nu wordt een nieuwe impuls aan dit gebied gegeven. De plannen houden onder meer de realisatie van een jachthaven, hotelsite en 450 woningen in.

Foto’s gebied

Impressie

Planning

2021

Omgevingsvergunning 1e fase
In 2020 is de omgevingsvergunning voor de eerste 85 woningen op het Veerplein verleend. Tegen deze vergunning werden eerst bezwaar en later beroep en hoger beroep aangetekend.  

Verkoop woningen
Eind 2020 is een nieuwe vennootschap opgericht, Waterzande BV, die de verdere ontwikkeling en uitvoering van het project verzorgt. Op 3 januari 2021, tijdens de wereldbekercross op het terrein van Perkpolder, heeft Waterzande haar marketingcampagne gelanceerd en haar nieuwe naam naar buiten gebracht. Sindsdien kunnen  geïnteresseerden zich melden voor een woning op het Veerplein. Eind juni wil Waterzande de verkoop van de woningen in de 1e fase starten. 

Civieltechnische zaken
Er is een civieltechnisch ontwerp van de openbare ruimte op het Veerplein gemaakt (riolering, kabels en leidingen, groenvoorzieningen etc.). In 2021 is daarvan een bestek gemaakt. Eind mei 2021 is daarvoor de aanbestedingsprocedure gestart. Gunning van de opdracht aan een aannemer is in de zomer van 2021 voorzien. In het najaar kan dan met de uitvoering worden gestart.

Vervolgfasen
In de eerste helft van 2021 is de businesscase voor de Westelijke Perkpolder uitgewerkt. Dat heeft geresulteerd in een vernieuwd masterplan. In het nieuwe masterplan is nog altijd sprake van een kleinschalige ophoging. Ophooggronden worden over het water aangevoerd. De haven moet hiervoor geschikt worden gemaakt. Dat gebeurt door deze tijdig te baggeren en door een aanlegsteiger en transportbanden aan te leggen. In de tweede helft van 2021 wordt de haven heringericht. Zo kan in de eerste helft van 2022 worden gestart met de ophoogwerkzaamheden. Dan worden ook de vergunningen voor het bouwen van woningen in de tweede en derde fase op het Veerplein aangevraagd.

2022

Start bouw woningen

In de eerste helft van 2022 kan de bouw van de eerste woningen op het Veerplein starten. Oplevering van de eerste woningen is naar verwachting in de eerste helft van 2023.

Start ophoging WPP
In de eerste helft van 2022 zou kunnen worden gestart met de ophogingswerkzaamheden in de Westelijke Perkpolder.