Welkom

In Perkpolder, in Oost-Zeeuws-Vlaanderen, wordt gewerkt aan een grootschalige gebiedsontwikkeling. Op deze website leest u over de plannen en ontwikkelingen.

Van veerboot naar tunnel

Het ontwikkelgebied ligt aan de Westerschelde, in het noordelijke deel van de gemeente Hulst. Hier meerde vroeger een veerboot aan. Die bracht reizigers van en naar Kruiningen aan ‘de overkant'. Na de komst van de Westerscheldetunnel in 2003 hield deze veerdienst op te bestaan.

Nieuwe impuls

Nu wordt een nieuwe impuls aan dit gebied gegeven. De plannen houden onder meer de realisatie van een jachthaven, golfbaan, hotelsite en 450 woningen in.

Foto’s gebied

Impressie

Planning

2021

Omgevingsvergunning 1e fase
In 2020 is de omgevingsvergunning voor de eerste 85 woningen op het Veerplein verleend. Tegen deze vergunning werd eerst bezwaar en later beroep aangetekend. Op 8 januari 2021 heeft de Rechtbank het beroep ongegrond verklaard, wat betekent dat de vergunning in stand blijft. 

Verkoop woningen
Eind 2020 is een nieuwe vennootschap opgericht, Waterzande BV, die de verdere ontwikkeling en uitvoering van het project verzorgt. Op 3 januari 2021, tijdens de wereldbekercross op het terrein van Perkpolder, heeft HAZ haar marketingcampagne gelanceerd en haar nieuwe naam naar buiten gebracht. Sindsdien kunnen  geïnteresseerden zich melden voor een woning op het Veerplein. Dit voorjaar wil Waterzande de verkoop van de woningen in de 1e fase starten. 

Civieltechnische zaken
Er is een civieltechnisch ontwerp van de openbare ruimte gemaakt (riolering, kabels en leidingen, groenvoorzieningen etc.), dat begin 2021 kan worden goedgekeurd. Daarna wordt dit ontwerp uitgewerkt tot een bestek, dat in de eerste helft van 2021 wordt aanbesteed. Na de bouwvak kan dan gestart worden met het bouwrijp maken van het veerplein. 

Vervolgfasen
In de eerste helft van 2021 wordt de businesscase voor de Westelijke Perkpolder uitgewerkt. Dan moet o.a. duidelijk zijn met hoeveel grond er wordt opgehoogd. Ophooggronden zullen over het water worden aangevoerd. De haven moet hiervoor geschikt worden gemaakt door deze tijdig te baggeren en door een aanlegsteiger en transportbanden aan te leggen. In de eerste helft van 2021 vinden hiervoor de nodige onderzoeken plaats. In de tweede helft van 2021 wordt de haven dan heringericht. Dan worden ook de vergunningen voor het bouwen van woningen in de 2e en 3e fase op het Veerplein aangevraagd.

2022

Start bouw woningen

Begin 2022 kan de bouw van de eerste woningen op het Veerplein starten. Gezien de snelle bouwmethode waarvoor is gekozen, kunnen deze wellicht al in de zomer van 2022 worden opgeleverd. 

Start ophoging WPP
Begin 2022 zou er gestart kunnen worden met de ophogingswerkzaamheden in de Westelijke Perkpolder.