test2

Privacyverklaring

Perkpolder Beheer B.V. respecteert uw privacy als bezoeker van onze website. Bovendien hebt u er recht op dat Perkpolder Beheer B.V. zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dat is onder meer vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens en in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens

Als u gebruik maakt van diensten of producten van de gemeente hebben wij persoonsgegevens van u nodig. Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een natuurlijk persoon. Een voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of een huisadres, maar ook onder meer een e- mailadres of een kenteken kan een persoonsgegeven zijn. Indien nodig verwerken we ook bijzondere persoonsgegevens, zoals medische gegevens. Deze persoonsgegevens en bijzondere  persoonsgegevens verstrekt u bijvoorbeeld via een formulier op deze website. De gegevens die u invult, worden verstuurd via een beveiligde verbinding.
De gemeente verwerkt uw persoonsgegevens alleen als daar een goede reden voor is (bijvoorbeeld als een wet dit voorschrijft) of als u zelf toestemming hebt gegeven.

Bewaren van persoonsgegevens

Perkpolder Beheer B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In een aantal gevallen worden uw gegevens langer bewaard op grond van de Archiefwet.

Delen met derden

Perkpolder Beheer B.V. verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de dienst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die in opdracht van ons uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Perkpolder Beheer B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Rechten van betrokkenen

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, hebt u wettelijk gezien een aantal rechten die u kan inroepen. Het gaat om de volgende rechten:

  • Recht op informatie: U hebt het recht om aan de gemeente te vragen of uw persoonsgegevens worden verwerkt.
  • Inzagerecht: U mag controleren of, en op welke manier, uw gegevens worden verwerkt.
  • Correctierecht: Als duidelijk wordt dat persoonsgegevens niet kloppen, kunt u een verzoek indienen bij de gemeente om dit te corrigeren.
  • Recht op wissen van gegevens: In gevallen waarin u toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken, of wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, heeft u het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen.
  • Recht op beperking van de verwerking: In gevallen waarin u vindt dat de persoonsgegevens onjuist zijn, controleert de gemeente de juistheid hiervan. Zolang er geen duidelijkheid is, worden de persoonsgegevens zo beperkt mogelijk verwerkt.
  • Recht om gegevens over te dragen: Als de door u zelf verstrekte persoonsgegevens geautomatiseerd bij de gemeente worden verwerkt, heeft u het recht om de gemeente te vragen deze gegevens gestructureerd en in een gangbaar formaat aan u over te dragen.
  • Recht op bezwaar: U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. De gemeente zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking die zwaarder wegen. Uiteindelijk kunt u ook nog bezwaar of beroep aantekenen bij de rechter.

Om gebruik te maken van deze rechten moet u een verzoek indienen. Dit verzoek kan schriftelijk worden ingediend. Binnen vier weken na ontvangst zal de gemeente beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Als het verzoek niet wordt opgevolgd is er de mogelijkheid om bezwaar te maken bij de gemeente of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Aan de hand van een verzoek kan de gemeente aanvullende informatie opvragen om zeker te zijn van de identiteit van betrokkene.

Beveiliging

Perkpolder Beheer B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen  om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Cookies

Perkpolder Beheer B.V. gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen. Die cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Als u dat wenst, kunt u ervoor kiezen om zich via uw internetbrowser af te melden voor cookies. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.
Als gemeente zijn we geïnteresseerd in gegevens die inzicht geven in gedrag van de bezoekers van onze website. Deze gegevens worden gemeten met behulp van een analyseprogramma. Zo meten we bijvoorbeeld welke pagina’s het meest bezocht worden, op welk tijdstip de meeste bezoekers komen, hoe lang bezoekers op de site blijven, etc. Dit heeft alleen tot doel de website continu te verbeteren. Wij verwerken geen persoonsgegevens via dit analyseprogramma.

Meer informatie

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via het contactformulier. Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de overheid raadplegen.

De heer Bas Bekenkamp is tot Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld bij de Perkpolder Beheer B.V.. Heeft u vragen voor de FG, dan kunt u hem bereiken op telefoonnummer 14-0114 of via ons contactformulier.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.