Beeldkwaliteitsplan Perkpolder is klaar

November 2019

Het beeldkwaliteitsplan voor de gebiedsontwikkeling Perkpolder is klaar. In dit plan staan regels en richtlijnen beschreven over de uitstraling van de openbare ruimten en gebouwen in het gebied. Vergunningsaanvragen voor de gebiedsontwikkeling zullen aan dit plan worden getoetst.

Deze zomer heeft projectontwikkelaar Hulst aan Zee (HAZ) een masterplan voor de gebiedsontwikkeling aangeleverd. Hierin staat hoe de jachthaven, golfbaan, hotelsite en 450 woningen in het gebied worden ingepast. Dat masterplan is nu verder uitgewerkt in een beeldkwaliteitsplan.

Bekijk hier het Beeldkwaliteitsplan Perkpolder.

In het plan staan regels, die moeten worden gevolgd tijdens de ontwikkeling en invulling van het gebied. Daarnaast staan er richtlijnen in, die omschrijven een ambitie. Een bouwplan dat wordt voorgelegd aan de gemeente, moet voldoen aan de regels die in het beeldkwaliteitsplan staan.

De richtlijnen moeten worden beschouwd als aanbevelingen om de kwaliteit van de inrichtingselementen en bouwwerken te optimaliseren.

Bij de regels moet worden gedacht aan bijvoorbeeld het verplicht volgen van de straat met de voorgevel van woningen of het verplicht toepassen van natuurlijke en duurzame materialen in de gevels. Bij de richtlijnen gaat het onder meer over de keuze voor dakvorm per woningtype of de vormgeving van ramen en deuren.

Besluitvorming
De gemeenteraad van Hulst moet het beeldkwaliteitsplan vaststellen. De concept versie van het plan is tussentijds besproken met Perkpolder Beheer BV, de Welstandscommissie en de gemeentelijke projectgroep. De raadscommissie Ruimte buigt zich op dinsdag 26 november 2019 over het plan. Het streven is om het beeldkwaliteitsplan in de raadsvergadering van 12 december 2019 ter besluitvorming voor te leggen.  

Vervolgstappen
De aanvraag omgevingsvergunning voor de eerste fase van het project wordt op dit moment voorbereid. Deze eerste fase bestaat uit een aantal woningen aan de zuidzijde van het Veerplein met bijbehorende infrastructuur én de aanleg van een ‘first golf’. Die bestaat uit een driving range en enkele korte afslagen. Naar verwachting zal de aanvraag voor de eerste fase eind 2019 worden ingediend. Deze aanvraag zal worden getoetst aan het beeldkwaliteitsplan.

Het streven is om begin 2021 met de uitvoering te starten. In een periode van zo’n tien jaar wordt het project volledig gerealiseerd.